Pomysł na szybki obiad – pizza

Pomysł na szybki obiad – pizza

Zda­rzają się dni, kiedy nie masz czasu albo pomy­słu na przygotowanie  szybkiego obiadu? Może Twoje dziecko jest nie­jad­kiem i nie chce jeść posił­ków, które przy­go­to­wu­jesz mu w domu? Zamów pizze. To posi­łek, który uwiel­biają dzieci i doro­śli. Lepiej przy­go­to­wać ją samo­dziel­nie czy zamó­wić w pro­fe­sjo­nal­nej piz­ze­rii? Pod­po­wia­damy poni­żej.

Czy zrobienie pizzy jest trudne?

Przy­go­to­wa­nie domo­wej pizzy wydaje się dzie­cin­nie pro­ste. Mimo że w sieci znaj­duje się wiele prze­pi­sów na pizzę, to jed­nak możesz popeł­nić wiele błę­dów. Możesz nie­wła­ści­wie odmie­rzyć skład­niki, dodać za dużo droż­dży albo dać cia­stu za krótki czas na wyro­śnię­cie. To samo może doty­czyć przy­go­to­wa­nia sosów. Jeśli dodasz do niego zbyt dużo soli, może oka­zać się, że będzie prze­so­lony. Aby unik­nąć błę­dów, do upie­cze­nia domo­wej pizzy, zacznij przy­go­to­wy­wać się kilka dni wcze­śniej.

Pizza na dowóz, czy domowa?

Jeśli zamó­wisz pizzę w pro­fe­sjo­nal­nej piz­ze­rii, jedy­nym kosz­tem, jaki ponie­siesz, będzie czas. Nie nara­zisz się na stratę pie­nię­dzy z powodu nie­wła­ści­wego przy­go­to­wa­nia cia­sta. Wystar­czy, że zło­żysz zamó­wie­nie, wybie­rzesz dodatki do pizzy. Pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wana pizza różni się jako­ścią cia­sta, dodat­ków oraz sma­kiem sosów. Gorący posi­łek będzie sma­ko­wał każ­demu dziecku bez względu na wiek.

Pizza to doskonała przekąska

Wło­skie danie dosko­nale spraw­dzi się jako posi­łek nie tylko w zwy­kłe dni, ale w szcze­gól­no­ści jako prze­ką­ska pod­czas uro­czy­sto­ści rodzin­nych czy spo­tkań ze zna­jo­mymi. Pizza powinna zna­leźć się w menu w dniu uro­dzin dziecka. Dla­tego, że smaczne prze­ką­ski są tak samo ważne, jak udana zabawa. Niez­drowe prze­ką­ski jak: chipsy czy paluszki, warto zastą­pić zdro­wymi zamien­ni­kami. Obok pizzy i tortu można posta­wić kana­peczki domo­wej roboty czy też bar­dziej tre­ściwe oraz cie­płe dania. Wybie­ra­jąc pizzę dla dzieci, warto posta­wić na przy­smak, który trafi w ich gusta.

Podobne wpisy:

No Comment

Dodaj komentarz